Система оцінювання

Система оцінювання 

(Відповідно до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (затверджено наказом МОН України від 08.02.2021 №147

 

Умови визначення результатів ІІІ етапу Конкурсу

 1. Визначення результатів ІІІ етапу Конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів Конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу (оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів).

Зазначена модель оперує такими поняттями:

 • фактори – основні напрями діяльності; відповідають розділам Конкурсу: «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», «Постерний захист» та «Наукова конференція»;
 • вагомість фактора – його частка в загальному показнику (вагомості факторів наведені в таблиці 1);
 • критерії – складові фактора, сукупність яких характеризує фактор у цілому;
 • вагомість критерію – показує його пріоритет у складі фактора;
 • експертний бал – ступінь виконання вимог певного критерію.

Таблиця 1

Вагомості факторів
моделі визначення результатів Конкурсу


з/п
Фактор Вагомість
фактора
Максимальна сума
балів
1 Заочне оцінювання дослідницьких робіт 2 20
2 Постерний захист 4,5 45
3 Наукова конференція 3,5 35
Усього 100
 1. Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання дослідницьких робіт, постерного захисту та наукової конференції відповідно до такої шкали:
 • 10 балів – критерій реалізовано бездоганно;
 • 9 балів – критерій реалізовано із незначним зауваженням;
 • 8 балів – критерій реалізовано із незначними зауваженнями;
 • 7 балів – критерій реалізовано із зауваженнями;
 • 6 балів – критерій реалізовано наполовину;
 • 5 балів – критерій реалізовано із суттєвим зауваженням;
 • 4 бали – критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями;
 • 3 бали – критерій не реалізовано.
 1. Значення факторів «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», «Постерний захист» та «Наукова конференція» визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість відповідного фактора.
 2. Для визначення значення фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт» необхідно:
 • визначити значення першого критерію, помноживши бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;
 • визначити значення решти критеріїв у такий же спосіб;
 • знайти суму значень критеріїв;
 • визначити значення фактора, помноживши суму значень критеріїв на вагомість цього фактора.

Вагомості критеріїв фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт» наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Вагомості критеріїв фактора
«Заочне оцінювання дослідницьких робіт»

№ з/п Критерій Вагомість критерію
1 Аргументованість вибору теми дослідження, наукове/прикладне значення роботи 0,15
2 Системність і повнота розкриття теми 0,2
3 Вміння чітко та ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела 0,25
4 Рівень виконання завдань, їх відповідність меті дослідження 0,2
5 Відповідність вимогам оформлення дослідницьких робіт (науковий стиль мовлення, наявність усіх структурних елементів, коректність оформлення джерел та цитування, грамотність) 0,2
 1. Визначення значення фактора «Постерний захист» здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», описаним у пунктах 3 та 4 цього розділу.

Вагомості критеріїв фактора «Постерний захист» наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Вагомості критеріїв
фактора «Постерний захист»

№ з/п Критерій Вагомість критерію
1 Дослідницький характер проєкту 0,2
2 Доцільність та коректність використаних методів дослідження, відповідність висновків (результатів) поставленим завданням 0,25
3 Ступінь самостійності і особистий внесок автора в дослідження 0,2
4 Презентаційні навички: культура мовлення, вільне володіння матеріалом, вичерпність, змістовність та наукова коректність відповідей 0,2
5 Відповідність постера вимогам 0,15
 1. Визначення значення фактора «Наукова конференція» здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», описаним у пунктах 3 та 4 цього розділу.

Вагомості критеріїв фактора «Наукова конференція» наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Вагомості критеріїв
фактора «Наукова конференція»

№ з/п Критерій Вагомість критерію
1 Актуальність теми дослідження 0,15
2 Чіткість, логічність і послідовність викладення матеріалу 0,2
3 Критичний аналіз досліджуваної проблеми із зазначенням особистого внеску учасника в її розв’язання 0,25
4 Самостійність, оригінальність і доказовість суджень 0,25
5 Культура мовлення, вільне володіння матеріалом, доступність та оригінальність подання інформації, кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність, наукова коректність поставлених запитань) 0,15
 1. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасником у всіх розділах програми ІІІ етапу Конкурсу, необхідно додати значення всіх трьох факторів. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розділах програми Конкурсу, становить 100 балів.

Результати ІІІ етапу Конкурсу затверджуються наказом МОН за поданням НЦ «МАНУ».
Результати ІІІ етапу Конкурсу оприлюднюються на офіційних вебсайтах МОН та НЦ «МАНУ» не пізніше ніж через 20 календарних днів після його закінчення.

 1. У разі виникнення питань щодо результатів участі в ІІІ етапі Конкурсу учасник після оголошення результатів може подати до організаційного комітету заяву в письмовій формі для отримання роз’яснень.

Відповідь на таку заяву надається в порядку, визначеному законодавством.